FANDOM


UnderConstruction Kagura rất tiếc!
Bài viết chưa được hoàn thiện.
Vui lòng giúp đỡ bằng cách điền vào phần còn thiếu.


224skin3


Tầng

  Tầng1  
Tên Cấp độ 6
P.Thưởng L.Đầu Phần thưởng
35px140
Gold210
Ghi chú
Trận 1 Trận 2 Trận 3
207s13
205s23
224s31


  Tầng2  
Tên Cấp độ 12
P.Thưởng L.Đầu
Gold20000
Phần thưởng
35px200
Gold240
Ghi chú
Trận 1 Trận 2 Trận 3
207s13
224s31


  Tầng3  
Tên Cấp độ 20
P.Thưởng L.Đầu
Magatama100
Phần thưởng
35px260
Gold270
Ghi chú
Trận 1 Trận 2 Trận 3
207s13
222s23
224s31


  Tầng4  
Tên Cấp độ 25
P.Thưởng L.Đầu Phần thưởng
35px320
Gold300
Ghi chú
Trận 1 Trận 2 Trận 3
246s11
224s31


  Tầng5  
Tên Cấp độ 30
P.Thưởng L.Đầu
Gold100000
Phần thưởng
35px380
Gold330
Ghi chú
Trận 1 Trận 2 Trận 3
246s11
224s31


  Tầng6  
Tên Cấp độ 35
P.Thưởng L.Đầu
Magatama200
Phần thưởng
35px440
Gold360
Ghi chú
Trận 1 Trận 2 Trận 3
246s11
224s31


  Tầng7  
Tên Cấp độ 38
P.Thưởng L.Đầu Phần thưởng
35px500
Gold390
Ghi chú
Trận 1 Trận 2 Trận 3
238s22
227s24
224s31


  Tầng8  
Tên Cấp độ 40
P.Thưởng L.Đầu Phần thưởng
35px560
Gold420
Ghi chú
Trận 1 Trận 2 Trận 3
234s21
209s14
209s21
224s31


  Tầng9  
Tên Cấp độ 40
P.Thưởng L.Đầu Phần thưởng
35px620
Gold450
Ghi chú
Trận 1 Trận 2 Trận 3
210s22
224s31


  Tầng10  
Tên Cấp độ 40
P.Thưởng L.Đầu
224s31
Phần thưởng
35px680
Gold480
Ghi chú
Trận 1 Trận 2 Trận 3
253s14
253s21
212s21
224s31